Skoolfonds

Skoolfonds word vasgestel tydens ‘n jaarlikse begrotingsvergadering (waar ouers teenwoordig is) wat ingevolge Artikel 38(2) van die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 gehou word. Laerskool Vorentoe is ‘n betalende skool, wat teweegbring dat skoolfonds maandeliks gehef sal word. Die skoolfonds word deur die Beheerliggaam beheer. Die finansiële state word jaarliks deur ‘n ouditeursfirma geoudit en verslae word aan die skoolbestuur voorgelê. Verslae is ook ter insae vir die ouers by die skool beskikbaar.

Skool fooie 2019

Graad 1 – 7 : R780 x 11 maande

Grade R & RR : R940 x 12 maande

Laerskool Vorentoe se bankbesonderhede vir elektroniese betalings:

Bank:                        Eerste Nasionale Bank

Tjekrekening no:    53082280348

Tak:                           Mosselbaai,  kode: 210314

Vrystelling van skoolfonds: Ouers wat kwalifiseer vir gedeeltelike, volle of voorwaardelike skoolfondsvrystelling (gr. 1–7), soos bepaal deur die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996, kan aan die begin van elke skooljaar vorms by die kantoor aanvra vir voltooiing. Invordering van skoolfonds: Volgens Artikel 40 van die Suid Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 word beide ouers (wetlik) verplig om skoolgeld te betaal – dit is dus ‘n statutêre uitgawe. Die skool mag regstappe neem ter invordering van agterstallige skoolgeld.

Skoolfonds by Pre-primêr: Die Skolewet is tans slegs van toepassing op skoolgaande leerders, met ander woorde, skoolfondsvrystelling vir gr. RR en R leerders is nie moontlik nie. Leerders wie se skoolgeld nie betaal is nie, kan hul plek in die pre-primêr verbeur.