Leerderondersteuning

Wat behels leerondersteuning?

Ons is bevoorreg om ‘n leerondersteuningspos te hê. Die emosionele welstand van ons leerders is baie belangrik, aangesien dit ‘n groot impak op hulle akademiese prestasie kan maak. Wanneer die leerder se selfvertroue en selfbeeld goed is, lei dit tot verbetering in sy/haar skoolprestasies.

Die leerder se unieke leerbehoeftes word bepaal d.m.v. die volgende:

+ Informele assessering
+ Die leerder se skoolboeke en leerderverslag
+ Gesprekke met die leerder se ouers, betrokke onderwyser(es) en terapeute.

Die leerder word 2 keer per week vir ten minste ‘n halfuur onttrek. Tydens Leerondersteuning word individueel aandag gegee aan die leerder se spesifieke leerbehoeftes, bv. leesvermoë, leesbegrip, spelling, vaslegging van taalkonsepte en wiskundige begrippe. Sodoende word die agterstande wat die leerder mag beleef ingehaal en die basiese beginsels (klanke, spelreëls, getalbegrip) weer vasgelê.

Leerondersteuning behels ook verryking deur die bekendstelling, vaslegging en inoefening van verskillende studiemetodes, hulp met huiswerk en leer vir toetse en eksamens. Aanbevelings geskied in samewerking met sielkundiges en terapeute.

Koördineerder

Mev. Natasja Sonnekus